top of page

Gizlilik Politikası

GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

GİZLİLİK POLİTİKASI

1.GİRİŞ

 

İşbu Gizlilik Politikasının (bundan böyle “Politika” olarak anılacaktır) amacı, “www.genilac.com.tr” internet sitesini (bundan böyle “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır) ziyaret eden veya kullanan Kullanıcılar (bundan böyle “Kullanıcı” veya  “Kullanıcılar” olarak anılacaktır) tarafından İnternet Sitesinin ziyaret edilmesi veya kullanımı aşamasında Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (bundan böyle “Gen” veya “Şirketimiz” olarak anılacaktır) ile paylaşılan, iletilen, aktarılan, temin edilen ve temin edilmesi muhtemel kişisel bilgilerin (ad soyad, doğum tarihi bilgisi, telefon numarası, e-posta adresi gibi) ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kişisel veri tanımına giren/girebilecek her türlü bilgi ve verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle “KVKK” olarak anılacaktır) ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında gizlilik ve güvenliğinin öneminin farkındalığıyla işlenmesine ilişkin koşul ve şartları düzenlemektedir.

 

2.GİZLİLİK POLİTİKASI

 

Kullanıcıların, İnternet Sitesini, ziyaret etmesi, kullanması, giriş yapabilmesi ve erişimini sağlamak amacıyla oluşturulacak kullanıcı adı, parola/şifre veya giriş kodu gibi erişim araçlarının; güvenliğinden, saklanmasından, üçüncü kişilerin bilgisi ve kullanımından uzak tutulmasından tamamen Kullanıcılar sorumludur. Kullanıcıların, varsa sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcıların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan doğrudan veya dolaylı olarak Gen’in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz ve kullanmanız; işbu Politikayı ve bu Politikada belirtilen hükümleri okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi beyan ettiğiniz ve Politikayı imzalayarak onaylamanız yerine geçmektedir ve bütün hususları kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

2.1.KISALTMALAR VE TANIMLAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.YÜKÜMLÜLÜKLER

 

Kullanıcılar, İnternet Sitesi dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.3.DESTEKLENMEYEN HALLER

 

Bu İnternet Sitesi, Gen'in kontrolü altında olmayan diğer internet sitelerine bağlantılar ya da atıflar içerebilir. Gen, bu ilgili internet sitelerinin ya da bağlantı verilen internet sitelerindeki bağlantıların içeriğinden sorumlu değildir.

2.4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

 

İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz sırasında elde edilen/edilebilecek kişisel veriler Gen tarafından KVKK uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Güveliği Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

2.5.KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ

Kişisel verileriniz, Gen olarak sunulan hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerin eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi ve/veya hakların kullanılabilmesi; İnternet Sitesinin kullanılabilmesi ve mevcut hizmetlerin geliştirilebilmesi, yeni hizmetler oluşturulması ve kişiye özel hizmetler sunulabilmesi amacıyla her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda ilgili mevzuat kapsamında işlenebilmekte, toplanabilmekte, muhafaza edilebilmekte ve aktarılabilmektedir.

İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, aşağıda sıralanan amaçlarla Gen tarafından KVKK 5.ve 6. maddelerine uygun olarak işlenebilecektir:

- Çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapma, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında bulunma,

- Şirketimizce yürütülen ticari faaliyetlerin kurgulanması ve icrasına yönelik operasyonel süreçlerin ilgili iş birimlerimiz tarafından planlanması ve yürütülmesi,

- Şirketimiz ürün ve hizmetlerinin sunulması için gerekli çalışma ve organizasyonların planlanması ve icrası ile iş süreçlerimizin devamlılığını sağlamak,

- Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin tercih ve ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilerek önerilmesi ve tanıtılmasına yönelik faaliyetlerin kurgulanması ve icrası,

- Şirketimiz ayrıca; kişisel verilerinizi talep etmeniz halinde üyelik kaydının gerçekleştirilmesi, sizlere kampanyalarımızın bildirilmesini sağlamak amacıyla da işleyebilecektir.

Bu süreçte kişisel verilerinizi; Kanun madde 5/2(f) uyarınca Şirketin meşru menfaati için zorunlu olması ve Kanun madde 6/2 uyarınca açık rızanızın alınması hukuki sebeplerine dayanarak elektronik ortamlar üzerinden otomatik yöntemlerle toplamaktayız.

2.6. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

 

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak, yurt içindeki ve yurt dışındaki tedarikçilerimize,  grup şirketlerimize ve iş ortaklarımıza hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve özel hukuk kişilerine aktarılabilecektir.

3.KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ VE BAŞVURU

 

İlgili Kişi olarak, KVKK 11’inci maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin aşağıdaki haklara sahipsiniz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • 6698 sayılı KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi internet sitemizdeki İlgili Kişi Başvuru Formu üzerinden ve/veya [email protected] adresinden bize iletebilirsiniz.

Başvurunuz ücretsiz olarak yerine getirilecektir. Ancak talep edilen işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler başvurandan talep edilecektir.

Başvurularınız, talebin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde yazılı veya elektronik ortamdan cevaplanacaktır.  Talebinizin reddedilmesi halinde, başvurunuz gerekçeli olarak yanıtlanacaktır.

4.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

 

GEN olarak hizmetlerimizi sunarken işlediğimiz kişisel verilerin güvenliğini KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak sağlamaktayız. Bu kapsamda GEN, işlediği kişisel verilerin hukuka uygunluğunu sağlamak, hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik önlemlerini almakta ve ihtiyaç görülen güvenlik teknolojilerini bünyesinde barındırmaktadır. GEN, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla aldığı teknik ve idari tedbirlere yönelik Kişisel Veri Güvenliği Politikası hazırlamıştır ve uygulamaktadır.

Ayrıca veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla birtakım ek teknik ve idari tedbirler almaktayız. GEN, bu tedbirleri belirlemek amacıyla Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Güvenliği Politikası hazırlamıştır ve uygulamaktadır.

GEN, bu bölümde bahsedilen iki politika ve genel kabul gören iyi uygulamalara göre hareket ederek işlenen kişisel verilerin kişisel verilerinin korunmasına ve veri güvenliğinin sağlanmasına verdiği önem doğrultusunda güvenliğini sağlamaktadır.

 

5.KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI

 

İşbu Politika’da yer alan amaçlar doğrultusunda işlenen kişisel verileriniz KVKK’ya ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak saklanacak ve imha edilecektir. GEN, kişisel verilerinizi GEN Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikasına uygun olarak saklamakta ve imha etmektedir. Kişisel verilerinizi güvenli olarak saklamaya ve imha etmeye ilişkin aldığımız tedbirleri ve belirlediğimiz saklama ve imha sürelerini öğrenebilmek için Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikamızı [email protected] adresi üzerinden talep edebilirsiniz.

6.FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI

İnternet Sitesinde yer alabilecek tüm metinler, görüntüler, kişi veya yer resimleri, makaleler, fotoğraflar, çizimler ve diğer grafik materyalleri, isimler, logolar, markalar ve hizmet markaları da dahil olmak üzere her türlü materyal Gen’in mülkiyetinde olup, sadece Gen’in izni ile kullanılabilecektir. Fikri ve sınai mülkiyete konu olabilecek bu hususların/içeriklerin izinsiz kullanılması başta telif hakkı, marka, gizlilik ve/veya reklam faaliyetlerini düzenleyen mevzuat olmak üzere ilgili mevzuatların ihlali olarak nitelendirilecektir. Bu materyallerin, içeriklerin ya da bunların herhangi bir bölümünün çoğaltılması, yeniden iletilmesi, dağıtılması, yayımlanması, satılması yasaktır.

Gen Kullanıcılara; metinler, grafikler, işitsel öğeler, tasarımlar, resimler, tablolar ve İnternet Sitesinde yer alabilecek her türlü içeriğe sadece kendi kişisel kullanımı için ticari olmayan amaçlarla erişmek ve görüntülemek için izin vermektedir. Gen bu izni istediği zaman ve istediği nedenle veya hiçbir neden göstermeden, önceden uyararak veya uyarmadan tek taraflı olarak geri alabilir. Gen İnternet Sitesindeki materyalleri ve/veya içerikleri istediği zaman değiştirme veya silme hakkını saklı tutar.

7.ÇEREZLER

 

 İnternet Sitesi çerezleri; yaptığınız tercihleri hatırlamak ve İnternet Sitesi kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanılabilir. Bu kullanım İnternet Sitesini daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerebilir. Çerezler ile ilgili detaylara İnternet Sitesinde yer alan Çerez Politikasından ulaşabilirsiniz.

Gen, işbu Politika hükümlerini, dilediği zaman önceden bildirimde bulunmaksızın İnternet Sitesinde yayımlamak suretiyle, tek taraflı olarak değiştirebilir, mevzuatta yapılacak değişiklikler çerçevesinde iyileştirebilir ve/veya güncelleyebilir. Bu değişiklikler, iyileştirme ve/veya güncellemeler, İnternet Sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer ve geçerlilik kazanmış sayılır. İnternet Sitesini kullanmaya devam etmeniz, üzerinde değişiklik yapılan Politikayı kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. Lütfen İnternet Sitesini kullanmadan veya giriş yapmadan önce Politikayı dikkatlice okuyun.

BİZE ULAŞIN

 

Bu Politika ya da kişisel verileriniz ile ilgili herhangi bir sorunuz veya şikayetiniz olursa veya Politikamızı iyileştirmek için herhangi bir tavsiyede veya yorumda bulunmak isterseniz [email protected] adresine elektronik posta göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 

Bu Politika en son 11.06.2021 tarihinde  güncellenmiştir.  Bize sunduğunuz verileri yönetmek için kullanabileceğiniz araçları sürekli olarak iyileştirmeyi amaçlıyoruz. 

Ekran görüntüsü 2021-06-16 164114.png
bottom of page